SUBVENCIONS 2020

Subvencions de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona, en el marc del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020 (Exp. 107/2020 i 108/2020), ha aprovat la concessió de les següents subvencions a l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà:

 • Despesa en mateniment vía pública, enllumenat públic i abastament aigua: 36.795,65 €
 • Actuacions en camins:         1.100,00 €
 • Cooperació cultural:             6.493,35 €
 • Noves tecnologies:                 719,00 €

  Total fons cooperació econòmica i cultural 2020: 45.108,00 €

  La Diputació de Girona dins del programa de Medi Ambient “Del Pla a l’acció 2020-2021” línies 1, 4 i 6 amb el projecte de “Milllora de l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior municipal de la Tallada d’Empordà” ha atorgat a l’Ajuntament de la Tallada la quantitat de:

                                                 Any 2020                    Any 2021

  Línia 1:                                   540 €                          540 €

  Línia 4:                                   15.000 €                     15.000 €

  Subvenció per a projectes de gestió de documents i arxius. Núm. Expedient 2020 / 6774. Import concedit: 3.480,46 €

  Subvencions Dipsalut

  Programa de suport econòmic per a la realització d’activitats de promoció de la salut (Pm07). Expedient: X2020000387, projecte “A la Tallada d’Empordà ens activem per a la millora de les condicions i els estils de vida”. Import concedit: 9.436,43 € Import sol·licitat: 11.800 €

  Finançament de les despeses derivades de l’ús del consultori local (SAC) – Pm13. Expedient 2020/900 Import concedit: 1.794,11 €

  Programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes (Pt10) – Núm. d’expedient: 2019 / 3358 X020201 – Import concedit: 3.460,57 €

  Subvenció pel finançament del servei de socorrisme a la piscina municipal Pt15) – Expedient 2020/1143/X020202 –  Import concedit: 1.776,33 €

  Subvencions de la Generalitat de Catalunya

  La Generalitat de Catalunya en el marc del Pla únic d’obres i serveis per al període 2020-2024 ha atorgat a l’Ajuntament de la Tallada, en règim de concurrència competitiva, una subvenció de 250.000 € (PRE082/19/02437), per al projecte de “Regeneració urbana i de serveis bàsics al nucli antic”, línia 1 i 120.000 € línia 2. L’import del projecte és de 331.533,18 €.