SUBVENCIONS 2019

Subvencions Diputació de Girona

La Diputació de Girona, en el marc del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019 (Expedient X2019000042), ha aprovat la concessió de les següents subvencions a l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà:

Exp.
Concepte
 Import
2019/729
Despesa de manteniment de la via pública, enllumenat públic i abastament d’aigua
36.795,65 €
2019/729
Actuacions en camins municipals
1.100,00 €
2019/3096
Activitats culturals
6.493,35 €
2019/4054
Noves tecnologies
                  719,00 €
2019/7333
Subprograma A5 d’Esportistes Gironins
                  200,00 €
Total
45.308,00 €

 

Subvencions DIPSALUT

Exp. Concepte Import
2019/2334/X020202 Socorrisme a les piscines municipals                     2.353,78 €
2018/2342/X020201 Actuacions per a la lluita control de plagues urbanes (Pt10)                     3.959,41 €
2019/2193 Promoció d’estils i condicions de vida saludables (PM07)                     8.000,00 €
2019/203/X020201 Despeses corrents consultori mèdic                     1.604,40 €
2018/2363/X020301 Despeses inversió consultori mèdic                         402,65 €
Total                   16.320,24 €

Subvenció de la Generalitat de Catalunya

La Generalitat de Catalunya en el marc de dinamització territorial per als anys 2018 i 2019 previstes a l’Ordre PRE/108/2019, de 27 de maig, ha aprovat la concessió provisional d’una subvenció de 39.900 €.