Implantació telelectura als comptadors divisionaris

Projecte d’implantació de telelectura als comptadors divisionaris al terme municipal de la Tallada d'Empordà