Ordenances

Text refós de les Ordenances fiscals

Ordenança Fiscal núm. 1.- Reguladora de l’impost sobre els béns immobles

Ordenança Fiscal núm. 2.- Reguladora de l’impost sobre les activitats econòmiques

Ordenança Fiscal núm. 3.- Reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica

Ordenança Fiscal núm. 4.- Reguladora de l’import sobre construccions, instal·lacions i obres

Ordenança Fiscal núm. 5.- Reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

Ordenança Fiscal núm. 6.- Taxa pel subministrament d’aigua

Ordenança Fiscal núm. 7.- Reguladora de la taxa per la prestació del servei de manteniment i neteja del clavegueram i de la depuració i tractament dels seus residus

Ordenança Fiscal núm. 8.- Reguladora de la taxa per recollida d’escombraries

Ordenança Fiscal núm. 9.- Reguladora de les taxes per la prestació de serveis de competència municipal

Ordenança Fiscal núm. 10.- Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general

Ordenança Fiscal núm. 11.- Taxa pel servei d’entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, i utilització de via pública

Ordenança Fiscal núm. 12.- Reguladora de les contribucions especials municipals

Ordenança Fiscal núm. 13.- Ordenança fiscal reguladora de taxa per usos excepcionals dels camins i vies rurals municipals

Ordenança Fiscal núm. 14.- Taxa per prestació de serveis en cementiris locals i altres serveis fúnebres de caràcter local

Ordenança Fiscal núm. 15.- Taxa per la utilització de la piscina municipal, les instal·lacions municipals i el material de titularitat municipal

Ordenança Fiscal núm. 16.- Reguladora de la taxa per drets d’examen

Ordenança Fiscal núm. 17.- General de gestió i recaptació dels ingressos municipals de dret públic

Ordenança Fiscal núm. 18.- General reguladora dels preus públics

Ordenança Fiscal núm. 19.- Taxa sobre el servei del casal d’estiu

Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals

Edicte d’aprovació definitiva de l’Ordenança municipal reguladora de la convivència ciutadana

Edicte d’aprovació definitiva de l’Ordenança general de subvencions del municipi de la Tallada d’Empordà

Edicte d’aprovació definitiva de l’Ordenança municipal reguladora del pàrking d’autocaravanes del municipi de la Tallada d’Empordà

Edicte d’aprovació definitiva de l’Ordenança municipal reguladora del procés d’empadronament al municipi de la Tallada d’Empordà

Edicte d’aprovació definitiva de l’ordenança municipal sobre la tramitació de determinades obres menors pel procediment de comunicació prèvia i obertura d’establiments i activitats


Ordenança Municipal sobre camins

 Ordenança municipal sobre la tinença d’animals en el terme municipal de la Tallada d’Empordà

 Ordenança municipal sobre llicències ambientals

 Ordenança reguladora de l’aplicació de fems, purins i fangs de depuració

Normes reguladores dels drets funeraris del cementiri municipal