Ple

Grup polític municipal de Veïns de Canet, La Tallada, Marenyà i Tor (VCTMT)

Maria Dolors Guàrdia Gasull

Josep Ferrer Vilavella

Míriam Pagès Clavaguera

Amandi Manuel Alonso Pujol

Portaveu del grup municipal VCTMT Míriam Pagès Claveguera i portaveu suplent Josep Ferrer Vilavella.

Grup polític municipal de Republicans Units-Acord Municipal (RU-AM)

Jordi Colomé García

Isabel Juncosa Gurgui

Joaquim Maria Zuriaga Baixauli

Portaveu del grup municipal RU-AM  Jordi Colomé Garcia i com a portaveu suplent Isabel Juncosa Gurgui.

Competències del ple

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
 • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
 • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
 • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada.

Convocatòries del Ple

Actes del ple

2023


2022


2021


2020

2019

•Acta de Ple de 3 d’octubre de 2019

•Acta de Ple de 15 de juny 2019 – Constitució nou Ajuntament

2018

2017

2016

2015

Actes de Ple entre 1930 i 2006

Calendari del ple

Es celebra sessió ordinària cada 3 mesos, el quart dijous dels mesos de març, juny, setembre i desembre, a les 18 hores al saló de sessions de l’ajuntament. A causa de les festes de Nadal, les sessions corresponents a desembre podran celebrar-se el primer dijous del mes següent, a la mateixa hora. En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el següent dijous hàbil, a la mateixa hora. Es faculta a la Sra. Alcaldessa a modificar el dia de la convocatòria, per qüestions organitzatives, dins el marge d’una setmana de diferència.