Ple

Grup polític municipal de Veïns de Canet, La Tallada, Marenyà i Tor (VCTMT)

Maria Dolors Guàrdia Gasull

Antoni Fernández Sandoval

Josep Ferrer Vilavella

Amandi Manuel Alonso Pujol

Portaveu del grup municipal VCTMT Antoni Fernández Sandoval i portaveu suplent Josep Ferrer Vilavella.

Grup polític municipal de Republicans Units-Acord Municipal (RU-AM)

Jordi Colomé García

Isabel Juncosa Gurgui

Joaquim Maria Zuriaga Baixauli

Portaveu del grup municipal RU-AM  Jordi Colomé Garcia i com a portaveu suplent Isabel Juncosa Gurgui.

Competències del ple

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
 • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
 • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
 • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada.

Convocatòries del Ple

Actes del ple

2019

2018

2017

2016

2015

Calendari del ple

Es celebra sessió ordinària cada 3 mesos, el quart dijous dels mesos de març, juny, setembre i desembre, a les 18 hores al saló de sessions de l’ajuntament.

A causa de les festes de Nadal, les sessions corresponents a desembre podran celebrar-se el primer dijous del mes següent, a la mateixa hora.

En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el següent dijous hàbil, a la mateixa hora.

Es faculta a la Sra. Alcaldessa a modificar el dia de la convocatòria, per qüestions organitzatives, dins el marge d’una setmana de diferència.