Edictes

Exercici: 2022 Bop: 89-0 Edicte: 3768 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Convocatòria per a l'elecció de jutge/essa de pau suplent del jutjat de la Tallada d'Empordà
Exercici: 2022 Bop: 75-0 Edicte: 3069 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 75-0 Edicte: 3057 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 2/2022
Exercici: 2022 Bop: 56-0 Edicte: 2258 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - informació pública de sol·licitud d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2022 Bop: 45-0 Edicte: 1578 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació del padró d'aigua potable del 4t trimestre de 2021
Exercici: 2022 Bop: 39-0 Edicte: 1476 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de dues memòries valorades
Exercici: 2022 Bop: 26-0 Edicte: 736 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Modificació del cartipàs municipal
Exercici: 2022 Bop: 26-0 Edicte: 712 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de l'informe de seguiment del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES)
Exercici: 2022 Bop: 18-0 Edicte: 579 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 249-0 Edicte: 10930 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva del projecte constructiu de l'edifici "La Pèrgola de Marenyà"