Edictes

Exercici: 2019 Bop: 213-0 Edicte: 8531 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Anunci d'aprovació inicial del pressupost municipal, les bases d'execució i la relació de llocs de treball per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 213-0 Edicte: 8530 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte d'exposició pública de la modificació de crèdit 8/2019
Exercici: 2019 Bop: 211-0 Edicte: 8529 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 209-0 Edicte: 8553 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte sobre la modificació puntual número 3 del POUM de la Tallada d'Empordà
Exercici: 2019 Bop: 197-0 Edicte: 7920 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte d'exposició pública de diversos expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 180-0 Edicte: 7236 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte relatiu a un expedient de sol·licitud d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2019 Bop: 176-0 Edicte: 7102 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva de diversos expedients de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 175-0 Edicte: 7061 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte d'exposició pública del padró d'aigua potable
Exercici: 2019 Bop: 149-0 Edicte: 6163 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte d'informació pública de sol·licitud d'actuació específica en sòl no urbanitzable-2 (llicència ambiental)
Exercici: 2019 Bop: 143-0 Edicte: 5917 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ Edicte d'exposició pública de diversos expedients de modificació de crèdit