Edictes

Exercici: 2022 Bop: 166-0 Edicte: 7790 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 152-0 Edicte: 7168 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de dos projectes d'obra ordinària municipal
Exercici: 2022 Bop: 149-0 Edicte: 7011 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Inici de l'expedient per a la declaració com a Bé Cultural d'interés Local (BCIL) dels elements de l'Aeròdrom 318, camp d'aviació republicà a Canet de la Tallada
Exercici: 2022 Bop: 147-0 Edicte: 6820 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 138-0 Edicte: 6422 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2022 Bop: 119-0 Edicte: 5594 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Informació pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 112-0 Edicte: 5167 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm.5, reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 110-0 Edicte: 5051 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Modificació del cartipàs municipal núm. 2/2022
Exercici: 2022 Bop: 106-0 Edicte: 5047 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva del projecte i de la relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats, declaració de la necessitat d'ocupació i inici de l'expedient d'expropiació dels béns i drets afectats per la construcció de la via verda de Tor a la Tallada
Exercici: 2022 Bop: 101-0 Edicte: 4440 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Exposició pública del padró d'aigua potable del 1r trimestre de 2022